Regulamin

§ 1. Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej;
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://dietetyknaluzie.pl/sklep/;
 1. Usługodawca – Michał Woszczek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MICHAŁ WOSZCZEK – Dietetyka Na Luzie; ul. Jana Kassyusza 4/11, 60-549 Poznań; NIP: 7812015975. 
 1. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Usługodawcy porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie. Usługodawca oferuje dwa typy konsultacji: 
 • Konsultację żywieniową – jednorazową, obejmującą przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz dostarczającą analizy sposobu żywienia Klienta oraz propozycję wprowadzenia rozwiązań optymalizacyjnych dla celów żywieniowych Klienta;
 • Współpracę dietetyczną – zawiera składowe Konsultacji żywieniowej, a ponadto zapewnia spersonalizowany plan żywienia oraz ciągłe wsparcie merytoryczne ze strony Usługodawcy w trakcie okresu współpracy.

Szczegóły dotyczące oferty zostały opisane w § 5 Regulaminu.  

§ 2. Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu Konsultacji dietetycznej, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu. 
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów. 
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: 
 • Dostęp do Internetu, 
 • Standardowy system operacyjny, 
 • Standardowa przeglądarka internetowa, 
 • Posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 1. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzące do zawarcia z Usługodawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 1. Usługi w ramach Sklepu świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta odpłatnie. 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dnl.kontakt@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

§ 4. Składanie zamówienia w sklepie 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się w ramach zakładki „Sklep” poprzez wybranie odpowiedniego produktu i dodanie go do koszyka. Klient zostanie następnie przeniesiony na podstronę koszyka w celu finalizacji zakupu lub też kontynuowania zakupów klikając w odpowiedni odnośnik. Na etapie wyboru produktów następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Usługodawcą. 
 1. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy” Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności Przelewy24 lub też będzie musiał dokonać przelewu na numer rachunku przesłany w potwierdzeniu zamówienia, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient otrzyma potwierdzenie opłacenia zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 1. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Usługodawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju: 
 • w przypadku produktów elektronicznych (ebooki, plany dietetyczne) – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, 
 • w przypadku Konsultacji dietetycznej – umowa o świadczenie usług. 
 1. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. 
 1. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ustępu 4 powyżej. 

§ 5. Konsultacja dietetyczna 

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania dwóch rodzajów konsultacji dietetycznych: 
 • Konsultacji żywieniowej – profesjonalnej porady dietetycznej udzielonej na podstawie wywiadu żywieniowego. Analizuję ona sposób żywienia Klienta, dostarczając informacji na temat zapotrzebowania energetycznego, zapotrzebowania na makroskładniki oraz istotnych błędów żywieniowych Klienta. Korekta sposobu żywienia jest zobrazowana 1-dniowym, przykładowym jadłospisem pod potrzeby Klienta.
 • Współpracy dietetycznej – kompleksowej usługi dietetycznej, przeprowadzonej na podstawie wywiadu żywieniowego w formie kwestionariusza online oraz w razie potrzeby dodatkowej konsultacji z Klientem. Analizuję ona sposób żywienia Klienta, dostarczając informacji na temat zapotrzebowania energetycznego, zapotrzebowania na makroskładniki oraz istotnych błędów żywieniowych Klienta i działań je optymalizujących. Narzędziem współpracy jest spersonalizowany jadłospis oraz plan suplementacji. Jadłospis jest 7-dniowy, do powtarzania przez okres 4 tygodni. Jadłospis może składać się z 21-35 posiłków, w zależności od potrzeb Klienta. Klient otrzymuje pełne wsparcie merytoryczne od Usługodawcy poprzez możliwość ciągłego kontaktu. Efekty współpracy monitorowane są przez raporty online. W przypadku okresu współpracy dłuższego niż miesiąc Klient ma prawo do pełnej zmiany jadłospisu.
 1. Usługodawca będzie opierał plan dietetyczny na wywiadzie, dlatego też Klient jest zobowiązany do jego uważnego i dokładnego wypełnienia. Reklamacje związane z dietą, nie będą rozpatrywane jeżeli będą wynikały niedokładnych odpowiedzi na pytania zawarte w wywiadzie np. niewpisaniu wszystkich niepożądanych produktów czy dań.
 1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia raportu początkowego i końcowego zawierającego pomiary sylwetki oraz innych mierników skuteczności diety wskazanych przez Usługodawcę na koniec każdego miesiąca objętego współpracą. W przypadku niedostarczenia raportu czy braku odpowiedzi na dodatkowe pytania, Usługodawca ma prawo odmówić przygotowania kolejnego planu żywieniowego, ze względu na brak dostatecznych informacji. 
 1. Plany dietetyczne mogą być modyfikowane na potrzeby Klienta. Pierwsze dwie modyfikacje (liczy się każde zgłoszenie potrzeby zmiany) są bezpłatne. Bezpłatne modyfikacje nie mogą stanowić więcej niż 50% całego planu dietetycznego (ilości dań). Kolejne modyfikacje będą wymagały wykupienia pełnego planu dietetycznego. 
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę skupiają się na poprawie stanu zdrowia, diagnozowaniu i analizie potrzeb, oraz poprawieniu samopoczucia. Jednakże nie zastępują porady lekarskiej.  
 1. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny. 
 1. Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje, a co za tym idzie proponuje konkretne rozwiązania dietetyczne według swej najlepszej wiedzy. Ma prawo odmówić implementacji obcych rozwiązań jeżeli uzna je za szkodliwe lub zagrażające zdrowiu.  
 1. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.  
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Usługodawcę. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
 1. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na jego stan zdrowia. Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 1. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Usługodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.  
 1. Wszystkie informacje, które Usługodawca uzyskuje w trakcie świadczenia usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim 
 1. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Usługodawcą jest zaakceptowanie Regulaminu. 

§ 6. Dostawa i płatność 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. 
 1. Płatności na konto bankowe o numerze rachunku: 87 1020 4027 0000 1602 1643 0273
 1. W przypadku wykupienia Konsultacji żywieniowej, porady zostaną dostarczone do 7 dni od wypełnieniu wywiadu żywieniowego przez klienta.
 1. Plan żywieniowy będący częścią Współpracy dietetycznej zostanie wysyłany Klientowi do 7 dni od otrzymania pełnej wpłaty za wybraną usługę oraz uzupełnienia kwestionariusza wywiadu żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku). Kolejne plany żywieniowe wynikające z dłuższego niż miesiąc okresu współpracy zostaną przygotowane w ciągu 7 dni od zgłoszenia chęci zmiany planu przez Klienta.
 1. Czas trwania współpracy dietetycznej liczony jest od momentu dostarczenia planu dietetycznego Klientowi.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7. Produkty elektroniczne 

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook z przepisami następuje poprzez udostępnienie w ramach profilu Klienta. Produkt elektroniczny będzie widoczny po opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.
 1. Z chwilą udostępnienia treści w ramach profilu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi. 
 1. W odniesieniu do planów żywieniowych i innych produktów elektronicznych (takich jak ebooki) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami § 8.  

§ 8. Prawa własności intelektualnej 

 1. Treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego. 
 1. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Usługodawcy.  
 1. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 9. Odstąpienie od umowy Konsumenta 

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji, takich jak Współpraca dietetyczna.  
 1. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. Prawo do odstąpienia przysługuje również przedsiębiorcy, któremu kodeks cywilny nadaje niektóre z praw konsumenta.  

§ 10. Odpowiedzialność za wady 

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad. 
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 1. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 1. Klient może kontaktować się ze Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 1. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań, czy też niestosowanie zaleceń w ramach Konsultacji dietetycznej. 
 1. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia. 
 1. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.  

§ 11. Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. 
 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 
 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dietetykanaluzie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy; 
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą; 
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej: http://polubowne.uokik.gov.pl
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez Polski Sąd Powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2021 r.